aforystokrata

745 tekstów – auto­rem jest afo­rys­tokra­ta.

Rzeczy­wis­tość jest jak biała kar­tka pa­pieru, na której próbu­jemy na­pisać, czym jest biała kar­tka pa­pieru spra­wiając, że co­raz mniej wiemy, czym ona jest, bo kar­tka jest co­raz mniej biała od ciągłego brudze­nia jej naszy­mi za­pis­ka­mi na te­mat te­go, czym jest biała kar­tka papieru. 

myśl • przedwczoraj, 14:16

Gdy widzę zimą ludzi ma­sowo le­piących bałwa­ny zaczy­nam wie­rzyć w to, że w czymś są jed­nak po­dob­ni do swo­jego Stwórcy, który prze­cież też ich ty­lu ulepił. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 18:34

Przyszłość to jut­ro, w które wczo­raj naiw­nie wie­rzy­liśmy, że będzie dzisiaj. 

myśl • 14 stycznia 2017, 18:29

Gdy­by wszys­cy ludzie za­bija­li się tyl­ko dla ra­towa­nia włas­ne­go życia, to przes­ta­li by to ro­bić, bo nikt by mu nie zagrażał. 

myśl • 14 stycznia 2017, 18:25

Pa­tolo­gią Rzeczy­pos­po­litej Oboj­ga Na­rodów była wol­na elek­cja, pa­tolo­gią Rzeczy­pos­po­litej Oboj­ga Płci jest wol­na erekcja. 

myśl • 14 stycznia 2017, 18:18

Naj­większa uto­pia dob­rych ludzi: po­konać zło i się przy tym nie pobrudzić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 stycznia 2017, 18:28

Praw­dzi­wy mężczyz­na - w prze­ciwieństwie do tych zniewieściałych- kre­muje się do­piero po śmierci. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 stycznia 2017, 18:23

Niewiele poj­mu­je z ko­biety ten, kto poj­mu­je ją tyl­ko za żonę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 stycznia 2017, 18:20

Niektóre rzeczy zaszły w naszym życiu tak da­leko, że już nig­dy nie będziemy mog­li do nich wrócić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 stycznia 2017, 18:19

Gdy­by czy­ny były naszy­mi mod­litwa­mi, a nie słowa, nie pot­rze­bowa­li byśmy o ich wysłucha­nie pro­sić żad­ne­go Boga. 

myśl • 13 stycznia 2017, 18:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

14 stycznia 2017, 21:25dark smurf sko­men­to­wał tek­st Gdy widzę zimą ludzi [...]

14 stycznia 2017, 20:41emi@ sko­men­to­wał tek­st Przyszłość to jut­ro, w [...]

13 stycznia 2017, 22:54filutka sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na - w [...]

13 stycznia 2017, 22:16szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na - w [...]

13 stycznia 2017, 20:53Rikitikitawi sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na - w [...]

13 stycznia 2017, 20:41truman sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na - w [...]

13 stycznia 2017, 20:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na - w [...]

13 stycznia 2017, 20:36filutka sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na - w [...]

13 stycznia 2017, 20:34Żółty sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na - w [...]

13 stycznia 2017, 20:31Żółty sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na - w [...]