aforystokrata

943 teksty – auto­rem jest afo­rys­tokra­ta.

Dla sprag­nionych blis­kości in­nych ludzi tłum jest jak morze: mi­liar­dy metrów sześcien­nych wo­dy, pośród których usycha się w sa­mot­ności z pragnienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2017, 22:26

Jeżeli do praw­dzi­wego poz­na­nia rzeczy pot­rzeb­ny jest duży dys­tans, to nikt nie zna praw­dy le­piej niż fałsz, bo on ma do niej dys­tans największy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2017, 22:21

Mężczyz­na naj­częściej wte­dy błądzi po życiowym bez­drożu, gdy żad­na ko­bieta nie jest dlań drogą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lipca 2017, 22:17

Piekło to slum­sy "lep­sze­go świata" - im więcej mie­szka tam ludzi, tym mniej on się różni od te­go naszego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2017, 22:13

Gdy w mie­szka­niu swo­jego życia nie masz żad­nych blis­kich ci do­mow­ników, to sam w nim często czu­jesz się tyl­ko lokatorem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2017, 22:10

Bądźmy w życiu op­ty­mis­ta­mi sko­ro nap­rawdę nie­szczęśli­wych wy­padków się w nim nie przeżywa, bo te zaw­sze kończą się śmiercią. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 lipca 2017, 19:07

Pa­miętaj: jes­teś z na­tury wol­nym człowiekiem, dla­tego masz pra­wo do te­go, żeby się w życiu spóźniać ! 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 18 lipca 2017, 19:56

Nie myśli się o tych, do których się nic nie czu­je i nie czu­je się nic do tych, o których się nie myśli za­tem ser­ce i ro­zum są w człowieku zgodną parą, a nie skłóco­nymi singlami. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 lipca 2017, 21:43

Pier­wsza ko­bieta, w której mężczyz­na po raz pier­wszy w swym życiu za­kochu­je się od pier­wsze­go wej­rze­nia - matka. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 17 lipca 2017, 17:19

Naj­większym głup­stwem, ja­kie ludzie pot­ra­fią po­pełnić z miłości jest nienawiść. 

myśl • 16 lipca 2017, 23:19
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 12:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dla sprag­nionych blis­kości in­nych [...]

przedwczoraj, 11:54piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla sprag­nionych blis­kości in­nych [...]

przedwczoraj, 11:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dla sprag­nionych blis­kości in­nych [...]

przedwczoraj, 11:50piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla sprag­nionych blis­kości in­nych [...]

przedwczoraj, 11:48natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dla sprag­nionych blis­kości in­nych [...]

przedwczoraj, 11:44piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla sprag­nionych blis­kości in­nych [...]

przedwczoraj, 11:43natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dla sprag­nionych blis­kości in­nych [...]

przedwczoraj, 11:35piórem2 sko­men­to­wał tek­st Dla sprag­nionych blis­kości in­nych [...]

21 lipca 2017, 22:32natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Dla sprag­nionych blis­kości in­nych [...]

21 lipca 2017, 22:28natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Jeżeli do praw­dzi­wego poz­na­nia [...]