aforystokrata

901 tekstów – auto­rem jest afo­rys­tokra­ta.

Człowiek nie rodzi się na jałowej ziemi
użyźniają ją prochy tych, co przeminęli. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 22:32

Szczęście - ta­nie wi­no upo­jenia życiem. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 23 maja 2017, 22:28

Dzi­ki rozwój cy­wili­zac­ji spra­wił, że prze­nosząc się co­raz częściej do miast os­woiły się z nią na­wet dziki. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 22:25

Żeby się mu­rem od­grodzić od sa­mot­ności trze­ba burzyć mury. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 maja 2017, 22:20

Wte­dy masz do ko­go mówić, gdy masz dla ko­go milczeć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 maja 2017, 22:10

Du­ma to mur, który z zewnątrz za­mienia sa­mot­ność w twier­dzę nie do zdo­bycia, zaś od środ­ka w więzienie, z które­go nie da się uciec. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 maja 2017, 22:08

Sa­mot­ność to brak miłości, dla­tego nie jest sa­mot­ny ten, kto kocha własną samotność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 22 maja 2017, 22:10

Zmartwychwstanie nieśmiertelności

Gdy kiedyś nie wszys­tek umrę
złóżcie mnie w pa­pierową trumnę
pa­pier będzie pośmier­tnym mieszkaniem
tej reszty, co ze mnie zostanie.

Je­no słów po­zos­taną kości
gdy reszta prze­minie w nicości
i ni­mi me ciało się stanie
gdy z ciała po­piół zostanie.

I będę cze­kał zbawienia
w wier­szach pa­mięcią wskrzeszenia
bo wte­dy nie wszys­tek umrę
gdy ot­worzy ktoś mą trumnę.

I myśli ożywi sku­pienia oddechem
ze słów pi­sanych życia pośpiechem
to będzie z mar­twych pow­sta­nie
tej reszty, co ze mnie zostanie. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 maja 2017, 22:03

Autoportret niespełnienia

Ak­sa­mitem do­tyku ciszy
jas­nych dłoni milczenia
przy­tulam twą nieobecność.
Tętniąca podziem­nym nurtem
rze­ka nie wy­powie­dzianych słów
drąży skałę me­go wnętrza
grotą tęsknoty.
Wit­raże marzeń zakwitły
światłem twe­go szeptu
w wyśnioną łąkę obrazów.
Niebo jest źre­nicą twych oczu
ho­ryzont jut­rzenką warg
obłoki cieniem powiek
wiatr dotykiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 maja 2017, 16:35

Ludzie wte­dy mówią wspólnym języ­kiem, gdy nie pot­rze­bują słów, żeby ze sobą mówić. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 17 maja 2017, 22:06
Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

23 maja 2017, 00:29Żółty sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

22 maja 2017, 22:33adamantine sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

22 maja 2017, 22:20aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

22 maja 2017, 22:11Pankreator sko­men­to­wał tek­st Samotność to brak miłości, [...]

18 maja 2017, 02:15one drop for all sko­men­to­wał tek­st Ludzie wte­dy mówią wspólnym [...]

14 maja 2017, 19:44Naja sko­men­to­wał tek­st Słowo li­ca u li­ca

14 maja 2017, 17:53Pankreator sko­men­to­wał tek­st Słowo li­ca u li­ca

14 maja 2017, 15:54Żółty sko­men­to­wał tek­st Słowo li­ca u li­ca

29 kwietnia 2017, 15:12Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Samotna ko­bieta - bez­pańska [...]

28 kwietnia 2017, 22:01aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Najlepszymi źdźbło widza­mi są [...]