aforystokrata

1001 tekstów – auto­rem jest afo­rys­tokra­ta.

Zdy­wer­sy­fikuj­my ry­nek ga­zu i de­mok­racji na świecie
z pier­wsze­go wyrzu­cając Rosję, z dru­giego USA i UE. 

myśl • 25 marca 2018, 23:30

Modlitwa

Pa­nie - sza­nuj swe piąte przykazanie
i za­bierz z te­go świata śmierć i umieranie. 

fraszka • 25 marca 2018, 23:26

Boskie miłosierdzie

Nikt nie jest w Do­mu Oj­ca per­so­na non grata:
wszys­cy z pew­nością szyb­ko znik­niemy ze świata 

fraszka • 25 marca 2018, 23:23

Niefrasobliwa prawda

Nikt nie wie te­go le­piej od fraszko pisarza
że fraszka w ludzkim życiu nie często się zdarza. 

fraszka • 25 marca 2018, 23:16

Ludzkie pla­ny są jak pis­klęta w gnieździe z ku­kułczym ja­jem lo­su - nim zdołają wyf­runąć w błękit nieba oca­lenia, żarłoczne pis­klę lo­su wyrzu­ci je z kołys­ki istnienia. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 marca 2018, 19:00

Ciałopalenie

Oceanów gwiez­dne głębie
błękit­nieją skra­jem świtu
płosząc w jas­ność chmur gołębie
w nies­kończo­ność wszech błękitu.

Rosą płonią się powieki
ma­cie­rzanką w do­tyk nieba
roz­szu­miały się po wieki
liście dniejące­go drzewa.

Blask po­ranił ciało nocy
rysą dnia w jed­wa­biu mroku
ciem­ność w nagość [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 lutego 2018, 21:10

Ostatnie pożegnanie

Jed­nej ni­cości płomień nas spopiela
więc nie mów żeg­naj tyl­ko do widzenia
płaszczem ciem­ności jed­na skry­je ziemia
więc nie mów żeg­naj tyl­ko do widzenia
lądem wspólny nam skra­wek istnienia
więc nie mów żeg­naj tyl­ko do widzenia
oceanem wieczności [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 lutego 2018, 18:09

Ileż świat byłby piękniej­szy, gdy­by ludzie nie płaci­li by so­bie w nim ciągle pięknym za nadobne. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2017, 21:44

Mądry człowiek nie pot­rze­buje na życie żad­nych re­cept bo wie, że ono nie jest chorobą. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 października 2017, 21:41

Nie pod­ry­wam mo­ral­nych auto­rytetów - nie są w moim typie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2017, 21:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

28 marca 2018, 04:19one drop for all sko­men­to­wał tek­st Niefrasobliwa praw­da

26 marca 2018, 21:30batram sko­men­to­wał tek­st Modlitwa

25 marca 2018, 23:30aforystokrata do­dał no­wy tek­st Zdywersyfikujmy ry­nek ga­zu i [...]

25 marca 2018, 23:26aforystokrata do­dał no­wy tek­st Modlitwa

25 marca 2018, 23:23aforystokrata do­dał no­wy tek­st Boskie miłosier­dzie

25 marca 2018, 23:16aforystokrata do­dał no­wy tek­st Niefrasobliwa praw­da

15 marca 2018, 09:15fyrfle sko­men­to­wał tek­st Ludzkie pla­ny są jak [...]

14 marca 2018, 19:00aforystokrata do­dał no­wy tek­st Ludzkie pla­ny są jak [...]

7 lutego 2018, 22:40Papużka sko­men­to­wał tek­st Ciałopalenie

7 lutego 2018, 21:10aforystokrata do­dał no­wy tek­st Ciałopalenie