aforystokrata

988 tekstów – auto­rem jest afo­rys­tokra­ta.

Pa­mięć to dzień ludzkiego wnętrza, za­pom­nienie to noc, wspom­nienia to gwiaz­dy - im bliżej życiem zi­my, tym dni są co­raz krótsze i częściej pat­rzy­my w gwiaz­dy, które nig­dy nie są piękniej­sze niż w mroźne no­ce opuszcze­nia przez wszys­tkich zapomnieniem. 

myśl • przedwczoraj, 22:18

W życiu jes­teśmy wys­tar­czająco długo gośćmi, aby od­chodząc stąd stać się na zaw­sze cudzoziemcami. 

myśl • przedwczoraj, 22:10

Za­kocha­ni w in­nych to mis­jo­narze wiary w ludzi, za­kocha­ni w so­bie to za­pyziali jej proboszczowie. 

myśl • przedwczoraj, 22:05

Przedjutrze

Nim cieniem przekwitniesz
tru­pio bla­dym wspomnieniem
ziar­nkiem ciszy
sta­nie się krzyk istnienia
wędrow­na ka­rawa­na
zet­rze śla­dy stóp
wśród piasków czasu
spójrz w zielo­ne oczy łąki
roz­kwi­taj błęki­tem stepów nieba
sreb­rniej rosą poranka
zachwy­tem ko­lii dotyku
pie­szczotą dot­knij szeptu
ulot­nej tęczy motyli
arką księżyca płyń
koralowym [...] — czytaj całość

wiersz • 23 września 2017, 22:33

Życie w społeczeństwie to ta­ki bieg szta­feto­wy, w którym za­wod­ni­cy ści­gają się ze sobą o pałeczkę pier­wszeństwa aby następnie prze­kazać ją włas­nym dzieciom. 

myśl • 12 września 2017, 21:53

Ko­bieta nap­rawdę grzechu war­ta sku­si na­wet do świętości czarta. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 września 2017, 21:47

Ludźmi, którzy naj­konsek­wen­tniej i wbrew wszys­tkim chodzą w życiu włas­ny­mi dro­gami są nies­te­ty naj­częściej tyl­ko zboczeńcy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 września 2017, 21:44

Z iluż dzielących ludzi murów ci nie po­zos­ta­wili ka­mienia na ka­mieniu... bo nie mieli w siebie czym rzucać. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 września 2017, 21:40

W oczach człowieka można przeczy­tać to, co mówi on swym milczeniem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 12 września 2017, 21:33

Żądać od człowieka można tyl­ko rzeczy możli­wych - o po­zos­tałe trze­ba go zaw­sze poprosić. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 września 2017, 21:28
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 22:18aforystokrata do­dał no­wy tek­st Pamięć to dzień ludzkiego [...]

przedwczoraj, 22:10aforystokrata do­dał no­wy tek­st W życiu jes­teśmy wys­tar­czająco [...]

przedwczoraj, 22:05aforystokrata do­dał no­wy tek­st Zakochani w in­nych to [...]

23 września 2017, 22:55RozaR sko­men­to­wał tek­st Przedjutrze

23 września 2017, 22:33aforystokrata do­dał no­wy tek­st Przedjutrze

13 września 2017, 22:45Cris sko­men­to­wał tek­st W oczach człowieka można [...]

13 września 2017, 11:17piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życie w społeczeństwie to [...]

13 września 2017, 09:45Irracja sko­men­to­wał tek­st Życie w społeczeństwie to [...]

13 września 2017, 09:01piórem2 sko­men­to­wał tek­st Życie w społeczeństwie to [...]

13 września 2017, 07:39JaJo sko­men­to­wał tek­st Kobieta nap­rawdę grzechu war­ta [...]