aforystokrata

879 tekstów – auto­rem jest afo­rys­tokra­ta.

Bar­wy zam­knięte w pułap­ce światła
tlą się układając w ciała przedmiotów.
Oczy błądzące po po­wie­rzchni mroku
szu­kają od­po­wie­dzi na py­tanie: dlaczego?
Fa­la elek­tro­mag­ne­tyczna za­leje je o świcie
tsu­nami re­torycznych odpowiedzi. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 marca 2017, 22:04

Most, który ni­kogo nie łączy sta­je się dziura­wym mu­rem niepot­rzeb­nie stojącym w pop­rzek rze­ki - z mil­cze­niem jest dokład­nie tak samo. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 19 marca 2017, 21:53

Najdłużej no­si się żałobę po tym, co się nig­dy nie wy­darzyło - zwie się ona samotnością. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 marca 2017, 21:49

Przek­witłym żółcieniem mrok rozpłomienił
lam­py na su­ficie nieba.Roz­sreb­rzo­nym
blichtrem bled­niejące­go blasku
za­jaśniała la­tar­nia żeg­larzy bezkresu.
Ko­neser słowa spo­pielił wenę
w dwóch przeb­rzmiałych zdaniach
o krok bliżej od mil­cze­nia świata. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 marca 2017, 21:38

NIE BAJ­KO­WE ŻYCZENIE

Dzień jak śnięta ryba
bez­wolnie dry­fuje na
po­wie­rzchni mroku
ko­lej­na złota ryb­ka zdechła
nie spełniw­szy zno­wu żadnego
z mych trzys­tu sześćdziesięciu pięciu
życzeń
nic nie po­zos­tało z baj­ko­wej ewan­ge­lii
dzieciństwa - nikt w niej nie uczył
że złote [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 2 fiszki • 17 marca 2017, 22:14

O si­le płomieni świad­czy roz­miar zgliszcz, które po so­bie po­zos­ta­wią - płomienie miłości nie są w tu żad­nym wyjątkiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 marca 2017, 22:12

Wierzący od niewierzących różni to, że tym pier­wszym do wiary pot­rzeb­ne są cu­da, zaś tym dru­gim ich brak. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 marca 2017, 22:09

Życie nie jest ta­kie pros­te jak nam się wy­daje - jest dużo prostsze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 marca 2017, 22:06

Daw­na poez­ja przy­pomi­na ele­gan­cką strip­ti­zerkę wijącą się na rurze, pod­czas gdy obec­na ek­shi­bic­jo­nistę biegające­go po par­ku z owłosionym tyłkiem. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 marca 2017, 22:04

Kla­sycy są po to, aby ich cy­tować a nie po to, aby ich czytać. 

myśl • 13 marca 2017, 21:59
Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

20 marca 2017, 03:19Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Najdłużej no­si się żałobę [...]

19 marca 2017, 23:02marchand de som­meil sko­men­to­wał tek­st Most, który ni­kogo nie [...]

14 marca 2017, 11:56Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Duchowośćjest po­mysłem na zastąpienie [...]

14 marca 2017, 11:53Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Wierzący od niewierzących różni [...]

14 marca 2017, 10:30wdech sko­men­to­wał tek­st Nikt nie ma wspa­nial­szych [...]

14 marca 2017, 10:27wdech sko­men­to­wał tek­st Duchowośćjest po­mysłem na zastąpienie [...]

14 marca 2017, 10:25wdech sko­men­to­wał tek­st Dawna poez­ja przy­pomi­na ele­gan­cką [...]

14 marca 2017, 10:23wdech sko­men­to­wał tek­st Życie nie jest ta­kie [...]

14 marca 2017, 10:21wdech sko­men­to­wał tek­st Wierzący od niewierzących różni [...]

13 marca 2017, 23:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Klasycy są po to, [...]