aforystokrata

833 teksty – auto­rem jest afo­rys­tokra­ta.

Wie­czność jest jak ocean: gdy wpadną doń wo­dy rze­ki nasze­go jed­nos­tko­wego is­tnienia rozpłyną się weń bez śladu. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 22:47

Zwyczajność

Gasnące­mu życiu nie trze­ba fa­jer­werków rozpaczy
ani jałmużny li­tości, która nic nie znaczy
wy­razy współczu­cia dla siebie zostawcie
i tłumaczy wie­czności, co prędzej odprawcie.
Łzy wasze tru­pio zim­ne - ciepła tu potrzeba
nie gaście ki­rem żalu słonecznego [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • wczoraj, 22:19

Nie ochota

Przyszła ku mnie do życia nie ochota
naj­czul­sza mej dep­resji pieszczota
wstrząsnęły mym ciałem dreszcze
więc szep­czę:"Jeszcze, jeszcze."

A ona mnie czu­le przytula
najsłod­sza roz­paczy brzydula
obiecując nieziem­skie rozkosze
rzecze cicho: "Za­bij się. Proszę..."

A ja wdziękom jej oprzeć [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 7 fiszek • wczoraj, 18:53

Nie wie­rzcie poecie
on żyje w in­nym świecie
gdzie czas sa­mot­ności się dłuży
z da­la od stad­nych dziejów burzy
ściany je­go do­mu złożone z wyobraźni
dachem w nim przes­twór włas­nej jaźni
sprzęta­mi myśli są niespieszne
ub­ra­niem dni są nieobecne
majątkiem [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • przedwczoraj, 18:03

Łza wieczności

Strzępy naszych ciał bez­wsty­dem płoną
do­lewając krwi oli­wy do na­miętności żaru
od­dzielo­ne tyl­ko na­giej skóry zasłoną
zjed­noczo­ne aż po kres bezmiaru.

Pie­szczotą om­dle­wają zachłan­ne ręce
war­gi wy­buchają wul­ka­nem westchnienia
uda wciąż krzyczą:"Więcej, więcej!"
wpa­dając w bez­kres zatracenia.

Pier­si miażdżone [...] — czytaj całość

anegdota
zebrała 14 fiszek • przedwczoraj, 10:54

Pisze się nie po to, aby z te­go wyżyć, lecz po to, aby się w tym wyżyć. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 lutego 2017, 21:26

Bez­skrzydłe anioły

Jeśli is­tnieją na świecie ja­kieś dob­re anioły
są ni­mi na­si współuczniowie z życia szkoły
co wespół z na­mi współcier­pią i współkochają
i ra­zem współpod­noszą się i współupadają
co wro­gami za­wiści są i podłości
i uśmie­chem proszą [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 12 fiszek • 18 lutego 2017, 21:23

Ani pożeg­na­nie, ani kochanie

Nie tęsknię, nie szlocham, nie płaczę
lecz ser­ce uk­radkiem kołacze
nie marzę, nie wzdycham, nie czekam
lecz w myślach do ciebie uciekam
nie piszę, nie by­wam, nie stronię
lecz wciąż niez­na­nego się boję
nie wierzę, nie ufam, nie zdradzam
lecz bez­sze­les­tnie ku to­bie chadzam
nie chcę, nie umiem, nie wolę
porzu­cić tą dziwną niewolę
skończyć, ni trwać nie jes­tem w stanie
w owej miłości aż po niekochanie. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 lutego 2017, 22:14

Nie ma sen­su w tym wierszu
wy­baczcie poecie
w świecie też nie ma sensu
choć Bóg stworzył go przecie.

Wier­sz prze­minie po słowie
świat tępy i głuchy
poeta "Da­ruj­cie" powie
Bóg nie okaże skruchy.

Wier­sz was sądził nie będzie
świata trybunał [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 17 lutego 2017, 21:41

Słowom możemy ufać: one nig­dy nie zdradzą te­go, co kry­je się w naszym wnętrzu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 16 lutego 2017, 22:04
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 08:05natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rzcie poecie on żyje [...]

przedwczoraj, 22:07piórem2 sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rzcie poecie on żyje [...]

przedwczoraj, 19:40Naja sko­men­to­wał tek­st Łza wie­czności Strzępy naszych ciał [...]

przedwczoraj, 18:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie wie­rzcie poecie on żyje [...]

przedwczoraj, 12:07Żółty sko­men­to­wał tek­st Łza wie­czności Strzępy naszych ciał [...]

przedwczoraj, 11:36natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Łza wie­czności Strzępy naszych ciał [...]

przedwczoraj, 11:02Lowliness sko­men­to­wał tek­st Łza wie­czności Strzępy naszych ciał [...]

przedwczoraj, 09:39aforystokrata sko­men­to­wał tek­st Mam ko­ta, głas­kam go, [...]

przedwczoraj, 03:16Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Nie ma sen­su w [...]

przedwczoraj, 00:03Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Bezskrzydłe anioły Jeśli is­tnieją na [...]